Handlingsplaner

Vid utflykter och studieresor

Vi erbjuder er stöd i ert framtagande eller revidering av er plan för säkerhet vid utflykter och studieresor. 

Hot & Våld 

Vi erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i enhetens framtagande av en bra konkret handlingsplan mot hot & våld på arbetsplatsen. Med väl pålästa och kompetenta säkerhetsrådgivare kan vi snabbt sätta oss in i olika problemställningar och leverera en handlingsplan. 

Pågående dödligt våld (PDV)

Som en utökad del i enhetens handlingsplan mot hot & våld stödjer vi er i framtagandet och implementeringen av en specifik PDV-plan för er enhet.  

Lokal krisledningsplan 

En aktuell och genomarbetad lokal krisledningsplan ute på respektive enhet är en tydlig framgångsfaktor i efterarbetet utav en kris. 

Planen ska utgöra ett stöd för arbetsgången på enheten och i detta ska respektive ansvarig finna stöd i ett korrekt agerande under ibland stressande situationer.

SBA - plan 

Vi erbjuder er stöd i ert framtagande eller revidering av er plan för systematiskt brandskyddsarbete.