top of page

Utbildning

Hot & Våld

Teoretisk och praktisk utbildning i hur skolans personal ska möta och hantera situationer med inslag av hot & våld. Utbildning är scenariebaserad och resulterar i en ökad förmåga och samsyn samt uppdaterade rutiner för skolans hantering av svåra situationer. 

Pågående Dödligt Våld (PDV)

En fördjupande utbildning i hur skolans ledning och personal ska agera i en situation med dödligt våld (PDV). Utbildning är scenariebaserad och resulterar i en ökad förmåga och samsyn samt uppdaterade rutiner för skolans hantering av PDV-situationer. 

Krisledning

Utbildning syftar till att öka ledningens förmåga att hantera och leda sin personal genom i en krissituation.

Utbildningen är scenariebaserad och innehåller ofta flera realistiska tränande moment som i sin tur resulterar i ökad handlingsberedskap och krisledningsförmåga. 

Våldsbejakande extremism

Utbildningen ger en ökad kunskap om våldsbejakande extremism. De grundläggande begreppen, olika typer av  våld och bakomliggande ideologi. Utbildningen syftar till en ökad förståelse för våldsbejakande extremism samt förbättrat arbete mot detta i skolan.  
 

Skolanpassad akutsjukvård med D-HLR

Vi erbjuder specialanpassade utbildningar i första hjälpen, D-HLR och akutsjukvård för skolpersonal. Syftet är en ökad förmåga att planera inför och att agera i akuta situationer. 

bottom of page